Rozliczenia między małżonkami, czyli szybki ,,rozwód majątków’’

Podział majątku wspólnego może nastąpić w trakcie trwania małżeństwa albo po jego ustaniu, wszystko zależy od naszej woli. Jednakże w pierwszym przypadku podział taki jest możliwy dopiero po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej wyłączającej wspólność ustawową, bowiem nie można dokonać podziału majątku w trakcie trwania takiej wspólności. Jednak do faktycznego wyodrębnienia poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład wspólności między małżonkami nie wystarczy ustanowienie samej rozdzielności majątkowej, jest to dopiero pierwszy etap całego „procesu” (o umowach majątkowych małżeńskich mogą Państwo przeczytać tutaj). Następnym krokiem jest zawarcie umowy o podział majątku wspólnego. Można to zrobić przed sądem albo notariuszem.

W przypadku podjęcia decyzji o wizycie u notariusza małżonkowie muszą dokładnie wiedzieć w jaki sposób chcą się nim podzielić. Przychodząc do notariusza, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego tylko co do części jego składników jak i całościowo. Czynność notarialna przybiera formę polubownego załatwienia sprawy na mocy zgodnego oświadczenia woli stron. W sytuacjach, gdy w skład majątku wspólnego nie wchodzi żadna nieruchomość, nie musimy nadawać takiej umowie formy aktu notarialnego, wystarczy zwykła umowa pisemna podpisana przez obie strony (można na takiej umowie poświadczyć notarialnie podpisy). Umowa o podział majątku wspólnego, pod którą notariusz może poświadczyć podpisy winna być sporządzona przez same strony umowy - (byłych)małżonków, adwokata, radcę prawnego, ale również na życzenie klienta przez samego notariusza.

Natomiast w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość forma aktu notarialnego jest wymagana. Przy takim rozwiązaniu nie jest konieczne korzystanie z usług rzeczoznawcy, strony zgodnie ustalają wartości poszczególnych składników oraz mogą się podzielić nimi dobrowolnie, to jest bez spłat lub dopłat, bądź przewidzieć takie spłaty.

Kwestie te rozstrzygają strony dobrowolnie, notariusz nie ma możliwości ingerencji w ich decyzje. W związku z tym mamy tutaj kolejny przykład odformalizowanego postępowania, które zwykle ma miejsce przed sądem, więc jeżeli dojdziemy do porozumienia i samodzielnie podzielimy nasz majątek warto skorzystać z usług notariusza. Wysokość wynagrodzenia notariusza jest ustalana umownie, a podstawą do jego określenia jest wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku, jednak w wysokości nie wyższej niż wynika to z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.