Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku - O AKCIE POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku - O AKCIE POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Na mocy § 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się w chwili śmierci, ale niestety nie od razu po śmierci bliskiego możemy swobodnie dysponować tym co nam pozostawił. Do rozporządzania majątkiem po zmarłym potrzebny jest dokument potwierdzający dziedziczenie. Kompetencję do jego wydania posiada sąd oraz notariusz. Jednakże wybór notariusza zapewnia nam sprawne, a przede wszystkim szybsze postępowanie. W większości przypadków termin spotkania z notariuszem wyznaczany jest w ciągu 1 do 2 dni, po dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Każdy z powyższych dokumentów, potwierdzających nabycie spadku po zmarłym (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w sądzie oraz akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza) ma taką samą moc prawną, ale o charakterze rozłącznym. Znaczy to tyle, że efektywnie zakończone postępowanie spadkowe u notariusza, nie może być poprzedzone wydaniem wcześniejszego postanowienia sądowego w tej sprawie. Ponadto jedną z różnic pomiędzy ww. dokumentami jest termin oczekiwania na ich uprawomocnienie się - w przypadku Sądu należy odczekać 21 dni, u notariusza natomiast prawomocność uzyskuje się od razu przy okazji jednego spotkania w Kancelarii.

Co do zasady, notariusz niezależnie od miejsca zamieszkania spadkobiercy może sporządzić akt, w momencie spełnienia się warunku jakim jest - bezsporne stawienie się w Kancelarii wszystkich osób branych pod uwagę jako spadkobiercy (przy braku takiej możliwości, również istnieje możliwość wydania aktu poświadczenia dziedziczenia, jednak w innym trybie - o tym w osobnym artykule), natomiast nie jest istotne czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy testamentowym (z wyłączeniem testamentu szczególnego).

Przy akcie poświadczenia dziedziczenia ważny jest moment, kiedy zdecydujemy się na wizytę u notariusza, mianowicie w momencie, kiedy minęło pół roku od śmieci bliskiej osoby na podstawie protokołu dziedziczenia, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku.

Natomiast w sytuacji, gdy od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy notariusz zamieszcza w protokole dziedziczenia oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

W obydwu przypadkach dziedziczenia końcowym elementem nadającym moc prawną jest dokonanie wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia w rejestrze spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a w sądzie uprawomocnienie się postanowienia.